AMK Malá Skála
Pravidla / 2012

Sezóna 2012

Tato pravidla platí pro stavbu modelů, vytyčení drah a všechny soutěže s modely aut na dálkové - bowdenové ovládání.

Část A   -   s t a v e b n í    p r a v i d l a

 

 1. Modely na dálkové - bowdenové ovládání jsou modely poháněné

                        elektromotory na stejnosměrný proud. Napětí zdroje max. 12 V.

 1.      Modely se zhotovují do maximálního půdorysného rozměru

                       délka 300 mm, šířka 150 mm, minimálního: délka 150 mm,

šířka 60 mm. Minimální rozvor modelu je 120 mm.

 1. Model musí mít na startu čtyři funkční kola.
 2. Podvozek je nosná část modelu spojující přední a zadní nápravu.
 3. Model musí být opatřen pouze platným startovním číslem

                        velikosti min. 10 mm a musí buď odpovídat skutečnému vozu

                        (v případě sporu nutno doložit obrázkem), nebo nesmí být

                        v rozporu s rozhodnutím soutěžní komise.

 1. Maximální průměr kol je 45 mm.
 2. Zatáčení modelu je pouze mechanické (např. ocelové lanko, silon).

                        Část B   -   s o u t ě ž n í    p r a v i d l a

 

 1. Závodníci se dělí do tří kategorií:          žáci     (     - 12 let)

                                                                                                 junioři (13 - 19 let)

                                                                                                senioři (20 -      let)

Nováček je závodník žákovské kategorie, jenž v minulé sezoně nebodoval.

 1. Závodníci mohou vytvořit dvoučlenný team.
 2. Při velkém počtu závodníků může vzhledem k možnostem trati

                       soutěžní komise rozhodnout o kvalifikaci a jejím systému.

 1. Závody se dělí:       a) mistrovské - v kalendáři pod poř. číslem
 2.                                  b) pohárové - ostatní uvedené v kalendáři
 3.                 c) propagační - nejsou uvedené v kalendáři
 4. Pořadatel musí zajistit, aby trať byla připravena nejpozději

1/4 hodiny před oficiálním zahájení závodu, trénování však

může pořadatel  zakázat.

 1. Mistrovské závody se dělí dle kalendáře na 6 základních skupin:

                                                     Grand Prix                      ( G )

                                                     Rally                                 ( R )

                                                     Vytrvalostní závod       ( V )

                                                     Rallykros                        ( K )

                                                   Vrch                                  ( O )

                                                    Free Show                     ( F )

7.GVKF         Startovní rovinka musí být nejméně 10 m dlouhá, nejvíce

                       však 50 m a musí být součástí trati. Startovní rovinkou se

                       rozumí část trati od startovní čáry do první zatáčky.

 1. K zamezení zkracování jsou použity na vnitřní stranu zatáček

                       pevné mantinely (např. kameny). Vyznačení trati (např. křídou)

                       lze modelem přejet ovšem s tím, že objíždění pevných mantinelů

                       vně trati je zakázáno!!!

9.GFVK         Pořadatel je povinen vytyčit trať tak, aby nejužší  místo měřilo

nejméně 300 mm na šířku.

10.GFK          Před vlastním závodem se organizuje měřený trénink, při kterém

se jezdci bude měřit jeden okruh s pevným nebo letmým startem

(podle volby pořadatele). Podle dosaženého času v měřeném

tréninku získá závodník postavení na startu. Jezdci budou startovat

do měřeného tréninku podle startovních čísel. Pokud se jezdec

nedostaví do 3 minut po vyzvání pořadatele na start, nebude již

připuštěn k měřenému tréninku a bude startovat na konci startovního   

pole. Jestliže těchto závodníků bude více, budou stát na startu podle 

výše startovních čísel (nejnižší vpředu). Po měřeném tréninku je

                       možnost výměny modelu, ale za cenu startu z poslední pozice.

                       Místo na startu po jezdci, který vyměnil model zůstává prázdné.

                       Vítěz měřeného tréninku obdrží 1 bod.

11.GFVKO    Tři minuty před startem vyzve pořadatel závodníky, aby se dostavili

na start.

 1. Jezdci se musí podle možnosti trati snažit nebránit nohama ostatním

závodníkům. Za svým modelem závodník jde při dojetí jiným jezdcem 

mimo trať a tím umožní souboj vozů!!! Pokud se tak nestane, mohou 

nařídit dva pořadatelé závodníkovi zastavení modelu a umožnění 

předjetí. Pokud však bude někdo dojet o jedno a více kol, musí umožnit  předjetí jízdou po jednom či druhém okraji trati, případně zastavením!!!

13.GFVK       Při průjezdu cílem každého kola je jezdec povinen zřetelně oznámit své 

startovní číslo časoměřiči, aby ten jej mohl zapsat. Neohlásí-li číslo, 

nemusí mu být kolo připočteno.

 1. Kopání do modelu a tahání za bowden za účelem jízdy vpřed je

důvodem k diskvalifikaci závodníka.

15.GFVKO    Za druhý předčasný start v jedné jízdě, úmyslné zkrácení trati, kopání   

do modelu a tahání za bowden bude automaticky odečten 1 okruh.

 1. Při poruše závodník buď dojede do depa po trati, nebo pokud model

není schopen jízdy, zanechá jej u trati a obstará si potřebné nářadí.

Vůz opraví v místě, kde musel odstoupit, a uklidí nářadí. Až poté smí  

pokračovat v závodě. Když jezdec neopravuje model v depu, ale

na trati, nesmí být překážkou pro ostatní.

 1. V průběhu jízdy smí model opravovat přihlášený závodník. Během přestávky mezi jízdami smí model spravovat kdokoliv. Omezení neplatí u kategorie nováček.

18.GFVKO    Při prokazatelném neúmyslném zničení karoserie během závodu 

nohama jiného jezdce může model pokračovat v závodě výjímečně

bez karoserie.

19.GFKV       Závod (rozjížďka) je ukončen maximálně 5 minut po projetí vítěze 

cílem.

20.GV             Podmínkou pro zisk bodů je ujet alespoň 1/2 kol vítěze.

V žákovské kategorii obdrží body každý, kdo ujede alespoň 1/2 kol 

vítěze této kategorie. Vítěz žák. kategorie musí ujet alespoň 1/2 kol 

absolutního vítěze.

21.GFRVO    Vítěz závodu obdrží 20 bodů. Každý další získává vždy o jeden bod

                        méně než závodník před ním.

 1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných

                       vážných důvodů má pořadatel právo závod přeložit na jiné místo.

Toto oznámí všem účastníkům pořadatel závodu ihned na místě 

původního konání závodu. V případě termínové kolize s jinou akcí je 

možná změna termínu konání závodu. Toto oznámí pořadatel všem 

dosud přihlášeným závodníkům předem (kroužek) a v den původního 

konání závodu na závodišti formou plakátu. Pokud je závod přeložen

na jiný termín nesmí tento předcházet původnímu termínu konání 

závodu. Zrušit nebo změnit termín závodu může pouze soutěžní komise.

 1. Pokud byl již závod odstartován, nemůže být přerušen, pouze

                       předčasně ukončen, přičemž vítěz musí ujet alespoň polovinu

                       závodu, aby mohly být přiděleny body. Závod může být za

                       mimořádných podmínek i zrušen bez náhrady. O tomto rozhoduje

                       soutěžní komise.

 1. Důvody vyloučení ze soutěže a nebo návrh na penalizaci:
 •           nesportovní chování
 •           neuposlechnutí pokynů soutěžní komise
 •           zkrácení trati
 •           úmyslné blokování ostatních závodníků
 •           úmyslné zničení jiného modelu
 •           výměna podvozku modelu během závodu
 •         model neodpovídá pravidlům
 •         nepovolená oprava modelu
 1. Za nepřítomnost na vyhlášení výsledků bez omluvy pořadateli,

bude závodníkovi odečteno 9 bodů z celkové klasifikace za sezónu.

 1. Protesty proti rozhodnutí rozhodčích nebo proti přestupkům ostatních

závodníků podává účastník písemně, čitelně do pěti minut po skončení 

jízdy. Protest bude vyřešen do patnácti minut po jeho podání. Protesty 

a vyloučení řeší soutěžní komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas

hlavního rozhodčího.

 1. Složení soutěžní komise:
 • pořadatel
 •           hlavní rozhodčí
 •           startér
 •           časoměřiči a rozhodčí
 •           prvních 5 závodníků z předchozího ročníku soutěže

                        V případě nedostatku funkcionářů pro sestavení soutěžní komise

                        je možno některé funkce sloučit.

 1. Závodník se může přihlásit do seriálu závodů mistrovských

                       nejpozději na desátém závodě.

 1. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody na zdraví

                        a majetku účastníků závodů.

                        U osob mladších 15 ti let doporučujeme doprovod rodičů.

 

Část C   -   j e d n o t l i v é    t y p y    z á v o d ů

G R A N D    P R I X  ( G )

 

1G.     Okruh měří 200 - 400 metrů.

2G.     Délka závodu je v rozmezí 2 - 3 km.

3G.     Závodník je povinen v průběhu závodu vyměnit kola alespoň na jedné nápravě.

4G.      Za porušení pravidla 3G bude závodník vyloučen.

V Y T R V A L O S T N Í    Z Á V O D  ( V )

1V.      Závod typu V se jezdí na okruhu  bez časové rozjížďky.

2V.      Závodníci se staví na start podle startovních čísel.

3V.      Závod končí po projetí vítěze cílem.

4V.      Minimální délka 1 okruhu je 100 metrů.

5V.      Závodník s nejvyšším počtem kol v čele závodu obdrží 1 bod.

6V.      Povoleno je osvětlení pouze na modelu.

V R CH  ( O )

1O.     Systém závodu: 4 soutěžní jízdy, sčítají se dva nejlepší časy.

2O.     Jedna soutěžní jízda nesmí trvat déle než 10 minut.

3O.     Závodníci startují podle startovních čísel po jednom.

4O.     Boduje každý závodník, který dojede alespoň 3 jízdy v čase kratším než 10 minut.

5O.     Za předčasný start dostane závodník navíc 10 sekund.

6O.     Minimální délka vrchu je 100 metrů.

7O.     Při rovnosti součtu časů rozhoduje rychlejší čas v některé z jízd.

8O.     Závodník s nejrychlejším časem obdrží 1 bod. Při rovnosti časů rozhoduje   druhý čas.

R A L L Y  ( R )

1R.      Při závodech typu R, aby jezdec získal body do celkové klasifikace, musí

dojet do cíle závodu.

2R.      Systém závodu: 3 etapy po 3 rychlostních zkouškách (RZ),

           2 časové kontroly v každé etapě (ČK) - start, cíl.

3R.      Jezdci se měří čas v RZ - každá sekunda = 1 trestný bod a ty se sčítají

s trestnými body za pozdní příjezd do ČK. (za každou minutu pozdního 

příjezdu do ČK 10 trestných bodů).

4R.      Penalizaci (označí se do karty P) zapíše vedoucí RZ do karty na základě 

porušení bodu 15 části B, nebo za předčasný start do RZ, případně i na jemu 

svěřeném přejezdu mezi RZ. Jedna penalizace v každé etapě se toleruje.

Za další penalizaci dostane 10 trestných bodů do celkové klasifikace závodu.

           Jestliže má závodník v jedné etapě 3 a více penalizací, je diskvalifikován.

5R.      Penalizaci na přejezdu může udělit i člen soutěžní komise, pokud je pověřen.

6R.      Pokud závodník odstoupí ze soutěže nebo je diskvalifikován, nemusí se 

zúčastnit vyhlášení výsledků.

7R.      Při závodech typu R jsou členy soutěžní komise i vedoucí RZ.

8R.      Další příčiny vyloučení ze soutěže:

 •           překročení časového limitu v ČK (1/2 času

                       potřebného k průjezdu, nejvýše však 10 minut)

 •           nesení karty jinou osobou
 •           ztráta nebo nečitelnost karty

9R.      Před startem do další etapy má závodník nárok na přestávku v délce 

minimálně 10 minut.

10R.    Soutěžní komise má právo na návrh příslušného časoměřiče anulovat 

výsledky RZ, jestliže se stane pro většinu závodníků neprůjezdnou.

11R.    Závodník s nejvyšším počtem vyhraných RZ obdrží 1 bod.

R A L L Y K R O S  ( K )

1K.      Závod typu K se jezdí na okruhu.

2K.      Systém závodu: měřený trénink, 3 série rozjížděk, finále.

3K.      Podle času v měřeném tréninku a podle počtu závodníků budou závodníci 

řazeni do 1. série rozjížděk maximálně po šesti. Rozjížďky se jedou na 3 kola. 2. a 3. série rozjížděk se losuje. Losování může provádět vítěz tréninku nebo pořadatel.

4K.      Závodníci si vybírají postavení na startu podle časů v měřeném tréninku.

5K.      Pořadí po 3 sériích rozjížděk se sečte a podle něj se závodníci rozdělí

do jednotlivých finále po pěti.

6K.      Vítěz nižšího finále postupuje do vyššího finále a tím doplní počet

závodníků na 6.

7K.      Finále A,B,C se jedou na 6 kol. Ostatní finále se jedou na 4 kola. Vítěz

finále A získá 20 bodů, vítěz finále B postupuje do finále A, druhý z finále B

získá 13 bodů, druhý z finále C získá 7 body.  Pokud závodník neujede ani jedno kolo ve finále, odečte se mu 1 bod.

8K.      Pořadatel musí vytyčit 1 okruh v délce 50 - 100 metrů s tím, že 30 - 70 % bude

zpevněný povrch.

9K.    Pokud bude okruh obsahovat část trati zvanou “ joker“, musí závodník s

            plným počtem okruhů  alespoň v jednom okruhu tuto část trati absolvovat. V opačném případě mu bude odečteno kolo.

F R E E   S H O W  ( F )

1F.      Závod typu F se jezdí na okruhu.

2F.      Systém závodu: trénink, rozjížďky

3F.      Trénink - závodníci jedou 1 okruh s letmým nebo pevným startem (podle      volby pořadatele na čas. Vítěz tréninku odbrží 1 bod do celkového hodnocení            závodu.

4F.      Závodníci stojí na startu 1. jízdy dle času v tréninku (obrácené pořadí)

5F.      Každá rozjížďka se jede na 3 okruhy.

6F.      Z každé rozjížďky poslední závodník nepostoupí do další rozjížďky a závod             pro něj končí (má pořadí dle toho, ve které rozjížďce vypadl).

7F.      Do každé další rozjížďky startují závodníci, kteří postoupili, v opačném pořadí        předchozí jízdy.

8F.      Počet jízd = polovině počtu závodníků na startu závodu.

9F.      Po poslední jízdě se sečtou umístění postoupivším závodníkům a podle       součtu se určí pořadí. Pokud mají dva závodníci rovný počet bodů, rozhoduje         čas tréninku.

10F.    Okruh může obsahovat část tratě zvanou "joker", do které musí závodník s plným počtem kol během 1 jízdy alespoň 1x zajet. Pokud tak neučiní, bude mu odečteno 1 kolo.

            Část D   -   o r g a n i z a č n í    z á l e ž i t o s t i

 

 1. ZÁVODY MISTROVSKÉ

 

 1. Za každý získaný bod obdrží závodník juniorské a žákovské kategorie

při vyhlášení výsledků za sezónu 0,50- Kč. Pokud se nedostaví

na vyhlášení výsledků bez omluvy, prémie propadá.

 1. Před každým závodem budou vyhodnoceno 5 nejhezčích modelů, které obdrží od každého závodníka 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Vyhodnocení  modelů provedou závodníci tak, že na kartičku se svým startovním číslem  napíší pořadí 5 nejhezčích modelů. Hodnocená karoserie musí být použita v závodě. 

            Závodník nesmí hodnotit svůj model a model závodníka ze svého týmu.

 1. V hodnocení teamů, modelů a nováčků se započítávají všechny závody.
 2. Do hodnocení teamů se závodníkovi započítávají pouze výsledky dosažené po přihlášení se do teamu.
 3. Pořadatel závodu může závodit v závodě, který pořádá.
 4. O celkovém pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění. V případě rovnosti rozhoduje vyšší startovní číslo.
 5. Závody, u nichž není uveden začátek, se konají od 9.00 hodin.
 6. Do celkové klasifikace se započítavají body z jedenácti závodů

           (1 bodově nejhorší výsledek se škrtá).

 1. Setkání „mistrů“ se zúčastní 5 nejlepších závodníků z celkové

           klasifikace závodů a pořadatelé do maximálního počtu 10.

 1. Zasedání soutěžní komise má možnost se zúčastnit pouze

5 nejlepších závodníků z celkové klasifikace a pořadatelé.

 

            24 hodin Le Mans

            Na závod 24 hodin Le Mans budou asi 3 měsíce předem

            rozdány přihlášky, z nichž bude jasný systém závodu,

            povolené úpravy modelu a odměny za závod.